"Sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Arcul Targovistei s-a mutat in comuna Dragomiresti, Str. Principala, nr. 136" (in incinta Primariei Dragomiresti)    Descoperă teritoriul Arcul Târgoviştei - http://www.ruralroute.org

Username:

Password:

Fargot Password? / Help

Despre GAL

Grupul de Acţiune Locală “ARCUL TÂRGOVIŞTEI” se întrinde pe două judeţe: Dâmboviţa – comunele Brăneşti, Bucşani, Dragomireşti, Glodeni, Gura Ocniţei, Ludeşti, Ocniţa, Răzvad, Ulmi – şi Argeş – comuna Dobreşti.GAL “ARCUL TÂRGOVIŞTEI” reprezintă un teritoriu cu o suprafaţă de 437,51 km², omogen şi coeziv din punct de vedere social, caracterizat prin tradiţii comune, identitate locală, nevoi şi aşteptări comune.

Toate localitătile din cadrul GAL “ARCUL TÂRGOVIŞTEI” sunt considerate ca făcând parte din zonele sărace, cu rata sărăciei comune, profunzimea sărăciei şi severitate sărăciei ridicate. Totodată, în cadrul teritoriului se găseşte o zonă natura 2000: Rezervatia de Zimbri de la Bucşani.

Populaţia GAL “ARCUL TÂRGOVIŞTEI” însumează 55.528 locuitori dispuşi pe o suprafaţă de 437,51, având densitatea de 126,92 locuitori/km2 . Din punct de vedere al amplasării şi accesibilităţii, GAL “ARCUL TÂRGOVIŞTEI” are o pozitie avantajoasă fiind situat in apropierea oraşelor: Targoviste si Bucuresti şi fiind străbătut de numeroase drumuri judeţene, de drumul national DN 72 şi calea ferată Titu Pietrosita.

Resursele naturale se caracterizează prin varietate şi complementaritate. Relieful este de deal si de campie. Clima este suportabila, cu veri calde si cu ierni blande.

Din punct de vedere cultural, pe teritoriul GAL –ului se întâlnesc numeroase elemente de patrimoniu cultural şi 3 puncte muzeale la:Ocnita, Branesti, Dragomiresti. In ceea ce priveşte agricultura predomină terenurile agricole 52,83.%, iar în cadrul acestora cele arabile 61,96%.

Populaţia activă ( personal salariat ) este distribuită în cea mai pare parte în sectorul de servicii urmând sectoarele agricol si comert. In ultimii ani s-a înregistrat un trend ascentent al numărului mediu de salariati în industrie şi comert. Fenomenul şomajului este ridicat şi se manifestă tendinţa de creştere a ponderii şomerilor neindemnizati.

In cadrul sectorului de IMM –uri, ponderea cea mai mare o detin microîntreprinderile 92,95%, cu cele mai multe active in comert.

Infrastructura şi serviciile medico – sociale se caracterizează prin: număr satisfăcător de cadre didactice; iniţiativă locală în domeniul modernizării infrastructurii educaţionale – concretizate în proiecte de reabilitare /modernizare; număr corespunzător de cadre medicale; existenţa iniţiativei locale în domeniul conservării tradiţiilor şi obiceiurilor – sprijinirea ansamblurilor artistice, înfiinţarea unor puncte muzeistice de artă tradiţională, organizarea de manifestări culturale pentru elevi şi tineri; existenţa unor proiecte de modernizare a spaţiilor culturale.Ca puncte slabe se pot menţiona următoarele: scăderea populaţiei şcolare; dotări reduse cu materiale didactice şi echipamente IT în cadrul şcolilor; lipsa unor servicii medicale, la nivelul unor localităţi din GAL, unităţii sanitare nemodernizate, dótate necorespunzător etc.; spaţiu insuficient şi impropriu pentru funcţionarea punctelor muzeistice de artă tradiţională; spaţii culturale nemodernizate;Analiza diagnostic a teritoriului populaţiei, activităţilor economice şi a organizării sociale şi instituţionale reliefează starea actuală şi tendinţele specifice zonei rurale aferente GAL “ARCUL TÂRGOVIŞTEI”. Analiza SWOT a permis cunoaşterea potenţialului endigen, a punctelor forte şi slabe, a oportunitătilor şi restricţiilor majore ale dezvoltării locale durabile.

  - Parteneriatul GAL include printre membrii săi şi reprezentanţi ai minorităţilor etnice, şi anume Asociaţia Rromilor Gura Ocniţei.
  - Ponderea reprezentanţilor legali tineri (cu vârsta până in 40 de ani) în cadrul organizaţiilor ce formează parteneriatul este de 40,63%.
  - Ponderea femeilor ca reprezentanţi legali în cadrul organizaţiilor ce formează parteneriatul este de 28.13%.
  - In rândul membrilor parteneriatului public – privat sunt prezente şi organizaţii agricole, de exemplu Ind Agro Impex SRL, reprezentanţi ai sectorului forestier, precum Direcţia Silvică Târgovişte, reprezentanţi ai sectorului economic, precum SC Visiotehnik SRL, şi ai organizaţiilor de mediu, precum Asociaţia Socio-Culturală Răzvad, astfel încât toate sectoarele responsabile de dezvoltarea viitoare a mediului rural au reprezentare.
  - Parteneriatul este format din 65,63% parteneri privaţi şi 34,38% parteneri publici.
  - Strategia prezinta actiuni inovative ce vin in sprijinul dezvoltării sectoarelor agricol, silvic, economic şi protecţiei mediului in scopul îmbunatăţirii competetivităţii şi creşterii calităţii vieţii.
  - Proiectele de cooperare vor viza implicarea partenerilor locali în operaţiunile prevăzute, integrarea în strategia teritorială, valoarea adăugată a proiectului, coordonarea cu alte acţiuni derulate, valorificarea experienţei cooperării din afara teritoriului, acţiuni comune concrete (mai mult decât o intenţie şi/sau un schimb de experienţă ), aspecte tehnice si aspecte financiare.